Nieuwpoort Gracht

Stadswallen worden onder handen genomen

Nieuwpoort geldt als een van de meest gave vestingsteden van de Oud-Hollandse Waterlinie en is sinds 1972 een beschermd stadsgezicht. Nieuwpoort is een rijksmonument en naast de bebouwing binnen de vesting zijn de wallen van grote cultuurhistorische betekenis. De gemeente Molenwaard vindt het belangrijk om dit beschermde stadsgezicht in stand te houden.

De afgelopen periode heeft de gemeente een beheervisie voor de stadswallen opgesteld in samenwerking met geïnteresseerden. Tijdens diverse bijeenkomsten zijn o.a. de boombeplanting, de padenstructuur en de begrazing besproken. Er is getracht zowel cultuurhistorie, ecologie en de aantrekkelijkheid van de vestingwallen voor inwoners en recreanten aan elkaar te koppelen.

Afgelopen jaar is met Drentse heideschapen het begrazen met een gehoede kudde weer geïntroduceerd. Want naast de boombeplantingen zijn de grasvegetaties de belangrijkste groenelementen die het beeld en de beleving van de stadswallen bepalen. Door het begrazen ontstaat een afwisselende structuur van gras- en kruidenvegetatie met als gevolg bloemrijke wallen en meer biodiversiteit.

Ook de paden vormen uiteraard een belangrijk onderdeel als het gaat om de beleving,  het voelbaar en het bereikbaar maken van de stadswallen. Cultuurhistorisch hoort het pad achter de wal, maar voor de beleefbaarheid en verblijfskwaliteit komt het pad het best op de wal zelf tot uitdrukking. Vanaf half november wordt op de zuidelijke wallen een halfverhard pad – schelpenpad – aangelegd. De noordkant volgt op termijn.

In de komende jaren willen wij naast de paden en de begrazing, ook de boombeplanting aanpakken. Mooie bomen in het juiste aantal versterkt de structuur en het aanzien van de wallen. Daarmee vergroten bomen de herkenbaarheid van de vestingwerken. Daarnaast ondersteunen en verhogen bomen de verblijfskwaliteit en belevingswaarde voor inwoners en toeristen.

Bron: Het Kontakt

X